FIT FORTHEM (Fostering Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities)

Projekt otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej (umowa nr 101017248)

Projekt FIT FORTHEM ma pozwolić konsorcjum FORTHEM na wypracowanie wspólnych polityk badawczych i rozwojowych, szczególnie tych dotyczących strategicznych kierunków badań i otwartej nauki (ang. open science). Dzięki finansowaniu, kontynuowane będą przedsięwzięcia badawcze zainicjowane przez interdyscyplinarne pracownie zawiązane w ramach FORTHEM. Wspomagana będzie dalsza integracja centrów badawczych. Uczelnie partnerskie maja poznać swoje najlepsze praktyki w sektorze badań i innowacji i wypracować procedury poprawienia dostępności do infrastruktury i zasobów danej uczelni dla partnerów. Pozwoli to na przekroczenie barier wynikających z lokalnych ograniczeń, a także ułatwi rozwój zawodowy pracowników nauki i wesprze zarządzających nauką na wydziałach w podejmowaniu decyzji na temat strategii rozwoju.

Pozostałe obszary współpracy w ramach FIT FORTHEM obejmują utworzenie wirtualnych biur wsparcia eksperckiego w przygotowywaniu wspólnych wniosków grantowych w programach europejskich i w projektowaniu międzynarodowych badań. Badania pilotażowe, a w przyszłości projekty, mogą uwzględniać potrzeby środowiska społecznego i gospodarczego i obejmować współpracę z przedsiębiorstwami nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Przewidziano także szereg szkoleń w zakresie zarządzania projektami badawczymi, planowania strategicznego czy komunikacji naukowej.

Więcej

Koordynacja na Uniwersytecie Opolskim:
prof. UO dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, Instytut Językoznawstwa
dr Barbara Curyło, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Delegaci UO do General Assembly FIT FORTHEM:
prof. dr hab. Jacek Lipok, Prorektor ds Nauki
mgr Jarosław Kubiak, Dyrektor Biura Nauki i Obsługi Projektów
Żaneta Niemczyk, Przedstawicielka Samorządu Studenckiego

Struktura na UO:

WP1 Biuro Nauki i Obsługi Projektów
WP2 prof. UO dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska
WP3 prof. UO dr hab. inż. Dominika Malchar-Michalska
WP4 mgr Dorota Wierzbicka-Próchniak, Biblioteka Głowna
WP5 dr Magdalena Szyszka, dr inż. Iwona Pisz, Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
WP6 dr Barbara Curyło
WP7 prof. UO dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, WP7 Leader